Spiral Dynamics als instrument voor duurzaamheidsbeleid

“Er is meer nodig om mensen rond duurzaamheid in beweging te krijgen en misschien nog wel meer als het gaat om het in beweging krijgen van ‘de Zeewoldenaar’. Het zal steeds meer moeten gaan om aansluiting vinden bij belangen en drijfveren van mensen om de beoogde beweging te bewerkstelligen. En om het bereiken van mensen op andere plekken dan in hun eigen huis. Dat vraagt om meer kennis van ‘de Zeewoldenaar’ en een andere rol van de gemeente.”

John de Vries, beleidsmedewerker duurzaamheid Zeewolde

 

Duurzaamheid in de gemeente  Zeewolde

De gemeente Zeewolde is één van de meeste duurzame Gemeentes in Nederland. Een aantal mensen en organisaties in Zeewolde erkennen het belang van duurzaamheid. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel mensen en organisaties die wel wat willen doen, maar niet precies weten wat ze kunnen of willen doen en hoe ze dit aan moeten pakken.  Gezien de urgentie van onder andere klimaatverandering is een versnelling daarin nodig.

 

Aansluiten duurzaamheidsvise op de Zeewoldenaar
Om burgers en organisaties in beweging te krijgen en te houden rondom bovenstaande thema’s heeft de gemeente Zeewolde een duurzaamheidsvisie ontwikkeld. De gemeente wil dat deze visie aansluit bij de belangen en drijfveren van mensen. Daarom heeft de gemeente Zeewolde Synnervate benaderd met de volgende vraag:

 

In hoeverre sluit de huidige duurzaamheidsvisie van de gemeente aan bij de waardesystemen in Zeewolde en wat kan gedaan worden om de duurzaamheidsvisie beter aan te laten sluiten? 

 

Spiral Dynamics gap analyse
Om antwoord te geven op bovenstaande vraag ontwierp Synnervate een drieledig traject:
1. Codering van  de duurzaamheidsvisie van de Gemeente Zeewolde in termen van waardesystemen.
2. In kaart brengen van de dominante waardesystemen onder de inwoners en belangrijkste stakeholders van de Gemeente Zeewolde.
3. Gap-analyse maken van 1) en 2) en aanbevelingen formuleren hoe je de duurzaamheidsvisie beter kunt laten aansluiten op de drijfveren van de inwoners.

 

Waardencodering duurzaamheidsvisie

In Deel 1 lag de focus op het coderen van de duurzaamheidsvisie met behulp van Spiral Dynamics Integral: het onderzoeken vanuit waardesystemen de duurzaamheidsvisie is geschreven en welke waardesystemen het met name aanspreekt.

Hieruit bleek dat het Groene waardesysteem dominant was, zowel in termen van urgentie, taal en plannen. Zo is er in de visie veel aandacht voor zorgen om de toekomst van de planeet, het benadrukken van het belang van samenwerking en zorgvuldige processen.

 

Dominante waarden Zeewoldenaar

In het tweede deel richtte Synnervate zich op de kleurcodering van Zeewolde en werd onderzocht hoe de verschillende waardesystemen zich in Zeewolde rond duurzaamheid manifesteren en wat de dominante waardesystemen zijn.

Door middel van recente verkiezingsuitslagen, het bestuderen van de leefomstandigheden en interviews met relevante personen uit Zeewolde, van dominee, tot schooldirecteur, tot vertegenwoordiger van het bedrijfsleven kwam een generiek beeld naar voren.

Hieruit bleek dat de combinaties Blauw/Oranje en Oranje/Blauw het merendeel van de Zeewoldenaren het best typeren.

 

Aanbevelingen

Synnervate is nu bezig met het derde deel: op basis van een gap-analysis aanbevelingen te formuleren om de duurzaamheidsvisie beter aan te laten sluiten op de dominante waardesystemen in Zeewolde. In de duurzaamheidsvisie zal er naast Groen ook aandacht besteed moeten worden aan het Blauwe en Oranje waardesysteem. En zal bekeken moeten worden hoe je vanuit een meer overkoepelende Groen/Gele duurzaamheidsvisie goed kunt aansluiten op wat Blauw en Oranje belangrijk en waardevol vinden.

 

John de Vries: “In het kader van overheidsparticipatie is het van groot belang meer kennis te hebben van de eigen samenleving. Om zodoende goed aan te kunnen sluiten met onze overheidsinstrumenten bij de belangen en drijfveren van de bewoners. Hierdoor kan het beleid veel effectiever ingevuld worden. Met behulp van de Spiral Dynamics krijgen we een set handvatten waarmee wij de samenleving echt in beweging kunnen krijgen.”