Gezocht en gevonden: purpose

Ware essentie leren kennen

In het najaar van 2020 zoeken en vinden zeven nieuwsgierige mensen hun persoonlijke doel of missie, een zogeheten purpose. De motivatie voor deze intense, diepgaande, innerlijke reis is voor elk van hen verschillend. Rindert zou graag meer zingeving ervaren. Renee en Prekshya werken bij purpose-gedreven organisatie en voelen zich gemotiveerd om ook hun persoonlijke purpose te ontdekken. Jonathan wil graag meer rust in zijn dagelijkse doen en zijn activiteiten beter laten aansluiten bij wie hij als persoon is.

“Een waardevolle reis die je in contact brengt met je vertrouwde bron en je purpose. Het heeft grote impact op je leven als je de lef hebt om naar jezelf en je vertrouwde bron te luisteren en dit gaat toepassen in je leven. Je zult nooit meer dezelfde zijn juist omdat je jezelf durft te zijn.”

- Rindert Bijleveld
 

Aanpak

Synnervate maakt gebruik van de True Purpose methode. Deze is intensiever dan andere methodes, omdat de deelnemers op meerdere niveaus (fysiek, emotioneel, vaak ook spiritueel) contact maken met hun ware essentie. De transformaties zijn daardoor ook diepgaander en duurzamer. Kenmerkend voor de True Purpose methode is het gestructureerde stappenplan en het communiceren met een zogeheten vertrouwde bron.

Purpose Coaches Edwin, Jasper en Allard stellen de deelnemers aan het begin van de Purpose Quest twee vragen:

  1. Kun je je voorstellen dat er ‘iets’ bestaat – een entiteit, een gevoel, je intuïtie, een bron- van waaruit je informatie kunt ontvangen over de essentie van jouw bestaan?
  2. Geloof je dat je met die bron kunt communiceren?

Is het antwoord op beide vragen bevestigend, dan kan het traject beginnen.

Co-creatie

In een periode van 3 tot 5 maanden maanden organiseren de coaches met elke deelnemer minimaal 8, maximaal 12 sessies. Door de pandemie vinden deze sessies online plaats, wat een positief effect heeft op de mate van focus. In de eerste fase (Ego-toewijding) worden de intenties, doelen en basistheorie besproken. De coaches leggen uit dat de Purpose Quest als het ware een co-creatie is tussen het ego en de vertrouwde bron, waarbij de voordelen van het ego (dingen gedaan krijgen) worden gecombineerd met de voordelen van de bron (toegang tot onbewuste rijkdom).

Vervolgens (fase 2, Ego-permissie) komen behoeften, angsten, zorgen en belemmerende overtuigingen, die gekoppeld zijn aan het ego, aan de orde. Coach Edwin gebruikt o.a. voice dialogue en aanverwante technieken om in gesprek te gaan met de verschillende delen of verschillende stemmen van de deelnemers. Denk aan de Beschermer, de Criticus of de Skepticus. Er komen zorgen over het traject naar boven, zoals ‘Ik wil niet ineens een heel ander persoon worden’, ‘Straks kan ik het niet waarmaken’ en ‘Wat als ik mijn inkomen en stabiliteit verlies?’. Door ruimte te geven aan al deze geluiden en de eigenaar waar nodig gerust te stellen, ontstaat de ontspanning die nodig is om zonder ruis contact te leggen met de vertrouwde bron (fase 3, Verbinding & Inquiry). Wie of wat die bron is, is per deelnemer verschillend. Er zijn drie soorten bronnen: intern (bv. intuïtie), extern (bv. een dierbare overledene) of universeel (bv. God). De coaches begeleiden de deelnemers bij het contact leggen en maken daarbij o.a. gebruik van visualisaties.

Fysieke reactie

De deelnemers ontvangen veel informatie van de bron, vaak in beelden en flarden, over hun ware essentie. Samen met de coaches onderzoeken en ordenen ze deze informatie. Er wordt toegewerkt naar vier formuleringen, die samen de purpose vormen (fase 4, Interpretatie). Vaak is dit een proces van trial-and-error. Pas als de woorden en zinnen een sterke gevoelsmatige, emotionele of fysieke reactie oproepen, is de purpose gevonden. Coach Edwin meet deze reactie aan de hand van een 5-puntsschaal. Een score van 4 betekent: nog verder zoeken. Uiteindelijk geven de vier statements- essentie, zegening, missie en boodschap – samen de purpose weer: een persoonlijke, betekenisvolle, levensvervullende bestemming. De laatste stap van het traject is het maken van een purpose manifestatieplan (fase 5, Manifestatie), waarin de deelnemers de purpose vertalen naar alle onderdelen van hun leven.

“Het proces van (her)ontdekken van je wezenlijk kern is krachtig en intens. Saboteurs en kritische stemmen waren bang voor al hetgeen ik ben. Het onderhandelen met deze delen om bij mijn wezenlijke zelf te komen was zeer waardevol. Mijn ontdekkingen waren onwerkelijk en vertrouwd tegelijk.”

- Thijs Kreukels

“I found my personal purpose quest to be essential for my discovering what I am meant for in this world. Through guidance from my coach as well as a spiritual connection, I made personal discoveries of my strongest elements and I love what I am made of and where I’m going.”

- Renee Penney

“Ik heb 2 grote paradigma-shifts gehad die mijn leven fundamenteel hebben veranderd. De eerste was het daadwerkelijk voelen van volledige zelfliefde en de tweede dit traject. Namelijk te weten wie je ten diepste ben en wat je te doen hebt in het leven. Hoe dit leven in te richten wetende dat je met de juiste dingen bezig bent die bij je passen en goed zijn voor de wereld.”

- Jonathan Guyt

Opbrengst

Het verloop en de uitkomst van zeven Purpose Quests is niet makkelijk in woorden te vatten, omdat de ervaringen van de deelnemers diepgaand, omvangrijk en transformerend zijn. Alle vier zijn ze in contact gekomen met een magische dimensie van het leven, hun persoonlijke vertrouwde bron, die veel informatie verschaft over hun ware essentie. Ze weten ook wat hun belemmerende overtuigingen zijn en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De formulering van hun persoonlijke purpose, het antwoord op de vraag ‘Waarom ben ik hier?’, raakt hen diep en geeft ontzettend veel energie.

De deelnemers brengen nu, aan de hand van een praktisch manifestatie-plan, hun purpose in de praktijk. Renee heeft nieuwe gewoontes ontwikkeld die hem helpen steeds de keuzes te maken die passen bij zijn purpose. Thijs heeft zich aangemeld voor een nieuwe opleiding en en een verhuizing in gang gezet. Jonathan bouwt de werkzaamheden die niet gerelateerd zijn aan zijn purpose af, ook al vormen die nu zijn grootste inkomstenbron. Ondertussen heeft hij twee passies, innovatie en persoonlijk leiderschap, omgezet in een leiderschapstraining voor startende ondernemers.

Jasper heeft me echt geholpen in dit traject. Mijn inhoudelijke criticaster heeft het hem niet makkelijk gemaakt.

- Joost Helbo

“Een completerende reis langs (of beter met) je verborgen weerstanden, je warme hart, je gedreven ziel, het vertrouwen van het heelal en de moed van moeder aarde.”

- Wout Klok

“PPQ is for anyone curious to dive deeper into exploring WHY they are here. It is an intensely beauRful process that will lead you to be closer to your core if you let it. An open heart and mind are all that is needed to begin! There are great tools in the mix to help realise ‘your’ purpose. Highly recommend doing it with a coach!”

- Prekshya Joshi

Groeien met Holacracy

Veilige omgeving voor herstel

Jouw Omgeving is een online platform voor integrale en transparante hulpverlening. Het platform kan functioneren als virtuele behandelplek, spil in de communicatie, toegangspoort en als systeem voor online werkprocessen. Zorgverleners en cliënten ontmoeten elkaar in een veilige omgeving, waar ook familie en vrienden welkom zijn. Wie zorg nodig heeft, kan zo alle energie richten op herstel.

Het platform is gewild, onder andere in de Jeugdzorg. Jongeren communiceren online makkelijker met hun hulpverleners, waardoor er een beter beeld ontstaat van de benodigde zorg. In 2020 maken 30.000 zorgverleners en 40.000 cliënten gebruik van Jouw Omgeving. Dat is een enorme groei in korte tijd. Om te blijven voldoen aan de vraag én het team meer vrijheid te geven, zoeken de oprichters naar een nieuw besturingsmodel. Ze volgen een Holacracy Taster bij Synnervate en kiezen voor deze vorm van zelfsturing.

Tom Nij Bijvank en Wenda Scholte waren te gast bij het radioprogramma Let’s Talk Business. Deze uitzending, over zelfsturing, empowerment en e-health, is terug te luisteren als podcast.

We zijn nu een jaar onderweg en het blijft leren, voor mij ook. Steeds weer het doorleven van de spelregels van Holacracy blijft belangrijk. Wat ontzettend helpt is dat Jasper en Wenda met de poten in de klei staan en zelf meewerken in de organisatie. Wij zijn niet zo van de theorie, kijken liever praktisch naar wat nu nodig is. Wat kan ik allemaal vanuit mijn rol? Hoe krijg ik dit voor elkaar in Holacracy? Ik ben ervan overtuigd dat externe ogen nodig zijn in zo’n proces. Je krijgt tegelijkertijd heel veel best practices en parate kennis mee. ”

- Tom Nij Bijvank, Jouw Omgeving

Aanpak

Het eerste half jaar helpt Jasper Rienstra met het eigen maken van Holacracy; het gedachtegoed leren kennen, de spelregels toepassen en wennen aan de andere manier van vergaderen. Het werk wordt expliciet omschreven, verdeeld over rollen en vastgelegd in GlassFrog. Jasper is gedurende één dag in de week op de werkvloer aanwezig, en begeleidt dan o.a. werk- en roloverleggen.

Het werken met Holacracy maakt ook duidelijk waar de knelpunten zitten. Er ontbreken competenties en het opnieuw verdelen van rollen gaat niet zonder slag of stoot. Tegelijkertijd is het voor de oprichters van Jouw Omgeving lastig om de oude patronen geheel los te laten. Om deze processen van dichtbij te begeleiden, komt Wenda Scholte aan boord. Zij is ervaren in het vormgeven van organisaties en weet welke groeipijnen horen bij de ontwikkeling van startup naar scale-up. Wenda neemt meerdere rollen op zich, gericht op strategie, processen en HR. Ze geeft bijvoorbeeld aandacht aan:

  • empowerment en bewustzijn
  • de dans tussen je eigen autonomie/vrijheid/macht en de relatie met anderen 
  • álle spanningen op tafel (durven) leggen, ook de grote en mogelijk gevoelige
  • het vormgeven van HR in Holacracy

In het begin vragen medewerkers vanuit hun nieuwe rollen veel projecten aan elkaar, die vervolgens blijven liggen. Ook klinkt het vaak ‘daar gaat mijn rol niet over’, waardoor de oude manier van samenwerken gemist wordt. Langzaam raken de rollen beter afgestemd op de prioriteiten van hun cirkel en op elkaar. 

“ Afgelopen september hebben we vijf nieuwe medewerkers aangenomen. Twee collega’s voelden aan dat er een onboarding programma moest komen, maakten er een nieuwe rol voor aan en trokken die naar zich toe. Het enige dat ik moest doen was de nieuwe collega’s welkom heten. Dat vind ik het mooie van Holacracy: mensen herkennen dat er iets ontbreekt en kunnen die spanning vervolgens zelf omzetten in actie. ”

- Tom Nij Bijvank, Jouw Omgeving

Wat is er veranderd?

Jouw Omgeving ontwikkelt zich enorm op verschillende niveaus. Zo is er meer aandacht gekomen voor het invoeren van nieuwe expertises, de groei van medewerkers en voor de organisatie als geheel. Processen worden beter geborgd en de zelfredzaamheid van het team is toegenomen.

Ook is er nu meer ruimte en energie om de business strategie te verhelderen. Voorheen was het moeilijker om prioriteiten te stellen, ze waren geladen met persoonlijke relaties en impliciete verwachtingen. Het werken vanuit rollen – met expliciete verantwoordelijkheden en vrijheden – maakt het werk lichter, onpersoonlijker en in die zin makkelijker. 

Ondertussen blijven ook knel- en verbeterpunten zich aandienen. Eén van de onderwerpen is het service-proces. Gaat het echt over het huidige service-proces, of eigenlijk over een grotere opdracht? Holacracy maakt het mogelijk zo’n vraag aan te pakken op het niveau waar het thuishoort. Bijvoorbeeld door een cirkel ‘support en beheer’ te creëren en de verantwoordelijkheden van elke rol in die cirkel goed te beschrijven. Een beter service-proces ligt daarna binnen handbereik.

Holacracy faciliteert dus de continue verbetering van Jouw Omgeving, waardoor de organisatie wendbaar blijft.

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen