Team Coaching

Teams sterker, hechter en effectiever

Sterke teams leveren de beste bijdrage aan de doelen van een organisatie. Als team coaches begeleiden we teams bij het zetten van de volgende stap in hun ontwikkeling. We werken systeemgericht. We richten ons op het integreren van verschillen, maken ineffectieve patronen zichtbaar en halen waardevolle informatie uit conflicten. Spiral Dynamics, een model dat inzicht geven in de dieperliggende drijfveren van je teamleden en van jezelf, is daarbij heel behulpzaam.

Team Coaching biedt je:

 • Inzicht in de drijfveren van teamleden.
 • Verbeterde onderlinge relaties.
 • Inzicht in de ineffectieve gedrags- en communicatiepatronen in het team.
 • Concrete handvatten om die patronen te ontmantelen.
 • Verheldering of herijking van de kernwaarden.
 • Heldere samenwerkingsafspraken, communicatiestructuren en -methodieken.
 • Meer energie voor het realiseren van doelen.

Wat voor team willen jullie zijn? 

Na het intake-gesprek ontwikkelen wij een aanpak die precies past bij de behoefte van jouw team en organisatie. Veelvoorkomende elementen zijn begeleiding tijdens bestaande teambijeenkomsten, ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en advies aan de hand van actuele casus’ 

Interesse?

Wil je de samenwerking in jouw team verbeteren en jullie impact vergroten? Neem contact op met Rob van Vliet, Allard de Ranitz of Marinet Ritz, of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

Rob van Vliet

rob@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Gap Analyse

Een zorgvuldig opgesteld, helder geformuleerd beleidsplan levert niet altijd de gewenste respons of gedragsverandering op. Denk aan een duurzaamheidsprogramma van een gemeente, waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt, terwijl ‘duurzaamheid’ wel een belangrijk thema is voor de inwoners. We hebben gemerkt dat analyses met behulp van Spiral Dynamics in zo’n situatie erg behulpzaam zijn. We brengen de kloof in beeld tussen de waardesystemen die door het beleid worden aangesproken en de waardesystemen die bij de doelgroep daadwerkelijk dominant zijn.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Mensen met een geel profiel bijvoorbeeld willen graag analyseren, begrijpen en doorgronden. Mensen met een groen profiel geven prioriteit aan sociale banden. ‘Oranje’ wil vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien en ‘blauw’ hecht aan zekerheid en duidelijkheid. Voor beleidsmakers is het behulpzaam deze drijfveren te kennen en het beleid erop aan te laten sluiten. Soms betekent dat een inhoudelijke wijziging, soms is enkel een andere formulering voldoende.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Gap Analyse brengt je:

 • Basiskennis van Spiral Dynamics.
 • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen op wie jouw beleid is gericht.
 • Inzicht in wie zich tot het beleid aangetrokken voelen.
 • Inzicht in waar het beleid aansluit bij de beoogde doelgroep en waar niet.
 • Advies en ondersteuning t.b.v. een betere aansluiting tussen beleid en doelgroep.

Aanpak

Bij het maken van een Gap Analyse coderen we eerst het beleid met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Ook coderen we de samenleving en/of de doelgroepen waarop dat beleid gericht is (stap 2). We raadplegen bestaande onderzoeken, kijken naar de leefomstandigheden en nemen interviews af bij key stakeholders. Bij een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemersvereniging, een schooldirecteur, de pastoor of de manager van een zorginstelling. Vervolgens laten we zien hoe de waardesystemen van het beleid en de beoogde doelgroepen van elkaar verschillen en wat er zou moeten gebeuren om ze beter op elkaar aan te laten sluiten (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar een Gap Analyse van jouw beleid? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Transitiecoaching

Transitiecoaching helpt organisaties die betrokken zijn bij maatschappelijke transities een heldere, actieve rol te kiezen. We verhelderen de status van de betreffende transitie, net als de huidige positie van de organisatie(s). Vervolgens ondersteunen we bij het definiëren, vormgeven en realiseren van de gewenste rol, en bij het voeren van de regie op de veranderingen zelf. Soms als adviseur, vaak ook als een interimmanager. We gaan altijd uit van een integrale aanpak, wat o.a. inhoudt dat we tegelijkertijd aan de structuur en de cultuur van organisaties werken. Duurzame ontwikkeling vraagt namelijk op alle niveaus om aandacht (individu, team, organisatie). 

Actieve rol

Transitiecoaching is effectief voor organisaties die willen ontdekken welke rol bij hen past én voor organisaties die zich willen heroriënteren. De coaching kan de vorm aannemen van tijdelijke programma’s of verandertrajecten. Steeds vaker gaan we een structurele samenwerking aan, waarin we gezamenlijke een concrete bijdrage realiseren aan één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Opbrengst

Transitiecoaching biedt je:

 • Inzicht in het verloop van maatschappelijk transities en de kracht van organisaties.
 • Ondersteuning bij het kiezen van een actieve rol in de transitie waar jij bij betrokken bent.
 • Een helder implementatieplan.
 • Interim-ondersteuning en regievoering.

Transition Dynamics

Hoe transities precies verlopen is niet te voorspellen. Wel zijn er terugkerende elementen, die houvast bieden. Wij maken gebruik van Transition Dynamics; een soort routekaart voor transities. Het helpt om een gezamenlijk begrip te ontwikkelen van de status van de transitie en de huidige rol van de organisatie. Waar zit de dissonant in de organisatie (het gedeelde ongemak)? Welke intenties leven er er? Hoe zijn de onderlinge relaties? Waar zit de vitaliteit en potentie in de transitie? Wat is er nu nodig? Op basis van deze informatie is het gemakkelijker een keuze te maken over de gewenste rol.  

Interesse?

Werk jij mee aan een maatschappelijk transitie en ben je geïnteresseerd in ondersteuning? Neem contact op met Ard Hordijk via ard@synnervate.nl, of laat je gegevens achter op deze pagina.

Alvast beginnen?

Lees de whitepapers ‘In 8 stappen naar de economie’ en ‘Hoe vernieuwers en beleidsmakers elkaar kunnen helpen’ om alvast meer te weten te komen over het verloop van transities en de kracht van organisaties. 

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Multi-stakeholder samenwerking

Effectief samenwerken met collega’s is soms moeilijk, maar duurzame verbindingen aangaan met andere organisaties – met andere belangen en waarden – is nog veel uitdagender. Tegelijkertijd kunnen vernieuwingen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en de energiesector alleen gerealiseerd worden als verschillende partijen hun krachten bundelen.

Eenvoud in de complexiteit

We hebben veel ervaring met het begeleiden van verschillende stakeholders naar een gemeenschappelijk, overkoepelend doel. We kijken systemisch en ontwikkelingsgericht naar de onderliggende patronen, ontwikkelen strategieën vanuit emergence en verhelderen de unieke rol van iedere organisatie.

Opbrengst

In een begeleidingstraject van samenwerkende organisatie vinden we antwoorden op vragen als:

 • Waar is inzicht en eenvoud in de complexiteit te vinden?
 • Waar beginnen we?
 • Wat is ieders unieke propositie?
 • Hoe willen we samenwerken?
 • Wat zijn de onderliggende patronen achter blokkades?
 • Wat is de volgende natuurlijke stap?

Interesse?

Ben je betrokken bij samenwerkingen tussen verschillende stakeholders en ben je op zoek naar effectieve ondersteuning? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

 

 

 

Systeemgericht ontwikkelen

De essentie van samenwerken en goed leiderschap is het kunnen omgaan met verschillen. Als verschillen niet worden erkend en onderzocht, gaan ze ‘ondergronds’. Dat leidt tot een onderstroom van klagen, wij-zij denken en destructieve conflicten. Het verantwoordelijkheidsgevoel daalt, plezier en flow verdwijnen langzaam. En dat ondanks de helder geformuleerde visie, een goed uitgestippelde strategie en een duidelijke taakverdeling.

Wijsheid en energie weer beschikbaar

Conflicten en verschillen zijn echter bronnen van groei, ze bieden belangrijke informatie. Als je ze integreert, ontwikkel je een team dat veerkrachtig is en complexere problemen aan kan. Systeemgericht werken biedt heldere structuren en interventies om de wijsheid die besloten ligt in de onderstroom beschikbaar te krijgen op alle systeemniveaus: organisaties, teams en individuen. Grondlegger is Y. Agazarian, die 30 jaar onderzoek deed naar dit fenomeen.

Nieuwsgierig naar de praktijk? Ontwikkeldag voor teams

Transition Dynamics

Transities brengen een grote dynamiek met zich mee, omdat ze op korte termijn bepalen of de organisatie overleeft en op lange termijn de continuïteit beïnvloeden. Het grillige verloop van transities maakt het soms verleidelijk om ‘maar wat te doen’, alles bij oude te laten of juist het ene plan van aanpak na het andere te maken. 

Weg van verandering

Transition Dynamics beschrijft die overeenkomsten als de ‘weg van verandering’ en is daarmee een soort TomTom voor partijen die een actieve rol in transities willen spelen. Handig, omdat het laat zien ‘waar je bent’ in de verandering en wat nu aandacht moet krijgen. Bijvoorbeeld de gezamenlijke visie of relaties onderling (Agility for Change), het bieden van voldoende structuur (Ability for change) of het benadrukken van de voordelen die de verandering gaat opleveren. 

Vaste elementen, grillig verloop

Transition Dynamics, een model dat we zelf ontwikkelden op basis van Spiral Dynamics, is gericht op de relatie die mensen en systemen hebben met verandering. De context is altijd leidend, net als het principe ‘vorm volgt functie’ (het fysieke is een uiting van het relationele en intentionele, niet andersom). De acht fases volgen elkaar niet per se lineair op. Zo kun je er tijdens het schrijven van een plan van aanpak (4) achter komen dat er geen gedeelde visie (3) is of het ongemak (2) niet groot genoeg was. Iedere georganiseerde verandering draait uiteindelijk om de noodzaak om iets op te lossen (ook wel een probleem) versus wat dat oplevert. Bij het vormgeven van een initiatief of een project met behulp van Transition Dynamics is het van belang dat er een duidelijk overkoepelend doel is. Daarnaast moeten alle betrokkenen baat hebben bij de uitkomsten en elk een duidelijke eigen rol.

Transition Dynamics

1. Aanleiding: context gerelateerde spanning ervaren. 2. Urgentie: ongemak of dissonantie ervaren en formuleren in een gezamenlijk probleem. 3. Visie: leiding nemen, zorgen dat de spanningsboog zichtbaar wordt. 4. Contracteren: afspraken en plannen maken en begrenzing. 5. Opleveren: in actie komen, resultaten maken. 6. Implementeren: in gebruik nemen 7. Opbrengst: benadrukken van de voordelen. 8. Visie/vervulling: integreren van resultaten en opbrengsten.

Mens van vlees en bloed

Elke verandering, hoe groot of klein ook, heeft invloed op het geheel. Andersom geldt dat een verandering niet plaats zal vinden als er geen aandacht is besteed aan alle relevante onderdelen.

Denk aan de mensen die betrokken zijn bij de transitie, en aan wat zij (gaan) ervaren op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Organisaties en ondernemingen ontwikkelen zich op vier overeenkomstige niveaus: vitaliteit, intentie, relatie en materie.

Vitaliteit (spiritueel); het veld van potentie mogelijkheden. Wat wil gebeuren? Intentie (mentaal); vertaling van potentie naar visie. Hoe willen wij ermee omgaan? Relatie (emotioneel): visie en creatie in relatie brengen. Hoe zetten we dit in beweging? Materie (fysiek): materialiseren en realiseren van de creatie. Wat hebben we nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Werken met Transition Dynamics? Neem contact op

Artikelen over Transition dynamics

Spaanse interesse voor ontwikkeling ecosystemen

Het onderzoek naar ecosystemen dat Tatiana Glad (Impact Hub) en Ard Hordijk vorig najaar publiceerden, …

Lees artikel

De crisis als momentum voor transities

De Corona crisis biedt een sterk momentum om maatschappelijke transities naar een volgende fase te …

Lees artikel

Ard Hordijk

Ard Hordijk is gespecialiseerd in evaluatie en strategieontwikkeling. Hij brengt organisaties bij elkaar om gezamenlijk duurzame strategieën te ontwikkelen. Op basis van grondige analyses biedt Ard reflectie aan leiders die werken in een multi-stakeholder omgeving.

Ard is econometrist en werkte in het verleden bij Nyenrode Business Universiteit, Twynstra Gudde en Environmental Resources Management. Zijn ervaring beslaat maatschappelijke transities, multi-stakeholder samenwerking en duurzaamheid. Ard is partner bij Synnervate.

Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3)

Ben je toe aan een individuele uitdaging? Een ervaren SDi-4 Master Practitioner coacht je individueel én op de werkvloer terwijl jij de kennis uit eerdere Spiral Dynamics-trainingen toepast op een zelfgekozen case. Een succesvolle afronding van deze training betekent dat je hebt aangetoond zelfstandig en toegepast met Spiral Dynamics te kunnen werken. Ook heb je waarde toegevoegd aan de wereldwijde SDi-community.

Procedure

We beginnen met een uitgebreide intake, waarin je met je begeleider de centrale onderzoeksvraag verkent, formuleert en uitwerkt in een onderzoeksvoorstel. Als deze haalbaar wordt bevonden, kun je starten met het SDi-3 traject. Je schrijft een gedetailleerd plan van aanpak, dat je onder begeleiding van Synnervate in maximaal 18 maanden uitvoert. We ronden af met een paper waarin je reflecteert op het proces (aan de hand van het STAR-model).

Opbrengst

De training Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) biedt je:

 • Zelfstandig werken met Spiral Dynamics.
 • Werken aan een 1-op-1 case uit de praktijk.
 • Coaching van een ervaren SDi-4 Master Practitioner.

Interesse?

Je kunt beginnen met het begeleidingstraject Spiral Dynamics Senior Practitioner (level 3) op een moment dat het jou uitkomt. Neem contact op met Edwin Holwerda (edwin@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina. Let op: je kunt dit traject alleen volgen als je in het bezit bent van een SDi level 2 – certificaat.

Certificaat

Na het volgen van dit traject ontvang je het SDi level 3 – certificaat. Bekijk alle levels in het SDi certificatie-overzicht.

Even je geheugen opfrissen?

Leer meer over 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk inspirerende video’s en literatuur op de  online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

 

 

 

 

 

Edwin Holwerda

edwin@synnervate.nl

Jasper Rienstra

jasper@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Spiral Dynamics Integrale samenlevingsontwikkeling (level 2)

In de drie-daagse training SDi Integrale Samenlevingsontwikkeling leer je maatschappelijke vraagstukken te analyseren en vernieuwende oplossingen te vinden vanuit integraal perspectief. Je neemt ook een eigen casus mee, waarvoor je werkbare interventiestrategieën ontwikkelt. We reiken je de instrumenten aan die je daarvoor nodig hebt. Naast de trainingsdagen krijg je twee extra coachgesprekken.

Inzicht in de complexiteit

Spiral Dynamics maakt complexe menselijke vraagstukken inzichtelijk en helpt zo een nieuwe visie te ontwikkelen op onze samenleving. Zorg, klimaat, vluchtelingen, integratie, WMO, onderwijs, veiligheid, ontwikkelingswerk, economie en stadsplanning – al deze thema’s kennen momenteel grote uitdagingen. Er zijn veranderingen nodig op systeemniveau. Beleid kan niet langer leunen op individuele organisaties; dat leidt tot versnippering en eenmalige resultaten.

Opbrengst

De Spiral Dynamics Integrale samenlevingsontwikkeling (level 2) biedt je:

 • Inzicht in maatschappelijke transities met behulp van Spiral Dynamics.
 • Ondersteuning bij het opnieuw in beweging zetten van vastgelopen processen.
 • Kennis en vaardigheden om verschillende stakeholders succesvol samen te laten werken.

Interesse?

Heb je de training SDi level 1 voltooid en wil je de methodiek van Spiral Dynamics leren toepassen op maatschappelijke vraagstukken? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze pagina.

Certificaat

Na het volgen van deze training ontvang je het SDi level 2 – certificaat.

Geheugen opfrissen?

Leer meer over de 8 waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde. Je kunt ook je kennis meten, met de speciaal door Synnervate en Valuematch ontwikkelde SDi test.

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen