Spiral Dynamics Gap Analyse

Een zorgvuldig opgesteld, helder geformuleerd beleidsplan levert niet altijd de gewenste respons of gedragsverandering op. Denk aan een duurzaamheidsprogramma van een gemeente, waar niet of nauwelijks op gereageerd wordt, terwijl ‘duurzaamheid’ wel een belangrijk thema is voor de inwoners. We hebben gemerkt dat analyses met behulp van Spiral Dynamics in zo’n situatie erg behulpzaam zijn. We brengen de kloof in beeld tussen de waardesystemen die door het beleid worden aangesproken en de waardesystemen die bij de doelgroep daadwerkelijk dominant zijn.

Gekleurde bril

We bekijken de wereld vanuit onze eigen set van waarden; waardesystemen in de termen van Spiral Dynamics. Mensen met een geel profiel bijvoorbeeld willen graag analyseren, begrijpen en doorgronden. Mensen met een groen profiel geven prioriteit aan sociale banden. ‘Oranje’ wil vooruitgang, prestaties en resultaten laten zien en ‘blauw’ hecht aan zekerheid en duidelijkheid. Voor beleidsmakers is het behulpzaam deze drijfveren te kennen en het beleid erop aan te laten sluiten. Soms betekent dat een inhoudelijke wijziging, soms is enkel een andere formulering voldoende.

Opbrengst

Een Spiral Dynamics Gap Analyse brengt je:

  • Basiskennis van Spiral Dynamics.
  • Inzicht in wat belangrijk is voor de mensen op wie jouw beleid is gericht.
  • Inzicht in wie zich tot het beleid aangetrokken voelen.
  • Inzicht in waar het beleid aansluit bij de beoogde doelgroep en waar niet.
  • Advies en ondersteuning t.b.v. een betere aansluiting tussen beleid en doelgroep.

Aanpak

Bij het maken van een Gap Analyse coderen we eerst het beleid met behulp van Spiral Dynamics (stap 1). Ook coderen we de samenleving en/of de doelgroepen waarop dat beleid gericht is (stap 2). We raadplegen bestaande onderzoeken, kijken naar de leefomstandigheden en nemen interviews af bij key stakeholders. Bij een gemeentelijk duurzaamheidsbeleid is dat bijvoorbeeld de voorzitter van de ondernemersvereniging, een schooldirecteur, de pastoor of de manager van een zorginstelling. Vervolgens laten we zien hoe de waardesystemen van het beleid en de beoogde doelgroepen van elkaar verschillen en wat er zou moeten gebeuren om ze beter op elkaar aan te laten sluiten (stap 3). Desgewenst helpen we bij de benodigde strategie-ontwikkeling en implementatie (stap 4).

Interesse?

Ben je nieuwsgierig naar een Gap Analyse van jouw beleid? Neem contact op met Ard Hordijk (ard@synnervate.nl) of laat je gegevens achter op deze website.

Alvast beginnen

Leer meer over de acht waardesystemen van Spiral Dynamics en bekijk de inspirerende video’s in de online leeromgeving die Synnervate ontwikkelde.

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Transitiecoaching

Transitiecoaching helpt organisaties die betrokken zijn bij maatschappelijke transities een heldere, actieve rol te kiezen. We verhelderen de status van de betreffende transitie, net als de huidige positie van de organisatie(s). Vervolgens ondersteunen we bij het definiëren, vormgeven en realiseren van de gewenste rol, en bij het voeren van de regie op de veranderingen zelf. Soms als adviseur, vaak ook als een interimmanager. We gaan altijd uit van een integrale aanpak, wat o.a. inhoudt dat we tegelijkertijd aan de structuur en de cultuur van organisaties werken. Duurzame ontwikkeling vraagt namelijk op alle niveaus om aandacht (individu, team, organisatie). 

Actieve rol

Transitiecoaching is effectief voor organisaties die willen ontdekken welke rol bij hen past én voor organisaties die zich willen heroriënteren. De coaching kan de vorm aannemen van tijdelijke programma’s of verandertrajecten. Steeds vaker gaan we een structurele samenwerking aan, waarin we gezamenlijke een concrete bijdrage realiseren aan één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Opbrengst

Transitiecoaching biedt je:

  • Inzicht in het verloop van maatschappelijk transities en de kracht van organisaties.
  • Ondersteuning bij het kiezen van een actieve rol in de transitie waar jij bij betrokken bent.
  • Een helder implementatieplan.
  • Interim-ondersteuning en regievoering.

Transition Dynamics

Hoe transities precies verlopen is niet te voorspellen. Wel zijn er terugkerende elementen, die houvast bieden. Wij maken gebruik van Transition Dynamics; een soort routekaart voor transities. Het helpt om een gezamenlijk begrip te ontwikkelen van de status van de transitie en de huidige rol van de organisatie. Waar zit de dissonant in de organisatie (het gedeelde ongemak)? Welke intenties leven er er? Hoe zijn de onderlinge relaties? Waar zit de vitaliteit en potentie in de transitie? Wat is er nu nodig? Op basis van deze informatie is het gemakkelijker een keuze te maken over de gewenste rol.  

Interesse?

Werk jij mee aan een maatschappelijk transitie en ben je geïnteresseerd in ondersteuning? Neem contact op met Ard Hordijk via ard@synnervate.nl, of laat je gegevens achter op deze pagina.

Alvast beginnen?

Lees de whitepapers ‘In 8 stappen naar de economie’ en ‘Hoe vernieuwers en beleidsmakers elkaar kunnen helpen’ om alvast meer te weten te komen over het verloop van transities en de kracht van organisaties. 

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning, op langere of korte termijn, kan organisaties helpen groeien. We hebben veel ervaring in het doen van interimwerk, gecombineerd met het begeleiden van de benodigde veranderprocessen. Denk aan het vervullen van een bestuursfunctie en simultaan een nieuw, stabiel MT vormen. Of plaatsnemen in de organisatie als HR-manager en werken aan zowel de teamsamenstelling als de teamdynamiek, zodat medewerkers zich steeds meer richten op elkaars krachten en besprekingen constructiever worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel van Wijk

marcel@synnervate.nl

Allard de Ranitz

allard@synnervate.nl

Transition Dynamics

Transities brengen een grote dynamiek met zich mee, omdat ze op korte termijn bepalen of de organisatie overleeft en op lange termijn de continuïteit beïnvloeden. Het grillige verloop van transities maakt het soms verleidelijk om ‘maar wat te doen’, alles bij oude te laten of juist het ene plan van aanpak na het andere te maken. 

Weg van verandering

Transition Dynamics beschrijft die overeenkomsten als de ‘weg van verandering’ en is daarmee een soort TomTom voor partijen die een actieve rol in transities willen spelen. Handig, omdat het laat zien ‘waar je bent’ in de verandering en wat nu aandacht moet krijgen. Bijvoorbeeld de gezamenlijke visie of relaties onderling (Agility for Change), het bieden van voldoende structuur (Ability for change) of het benadrukken van de voordelen die de verandering gaat opleveren. 

Vaste elementen, grillig verloop

Transition Dynamics, een model dat we zelf ontwikkelden op basis van Spiral Dynamics, is gericht op de relatie die mensen en systemen hebben met verandering. De context is altijd leidend, net als het principe ‘vorm volgt functie’ (het fysieke is een uiting van het relationele en intentionele, niet andersom). De acht fases volgen elkaar niet per se lineair op. Zo kun je er tijdens het schrijven van een plan van aanpak (4) achter komen dat er geen gedeelde visie (3) is of het ongemak (2) niet groot genoeg was. Iedere georganiseerde verandering draait uiteindelijk om de noodzaak om iets op te lossen (ook wel een probleem) versus wat dat oplevert. Bij het vormgeven van een initiatief of een project met behulp van Transition Dynamics is het van belang dat er een duidelijk overkoepelend doel is. Daarnaast moeten alle betrokkenen baat hebben bij de uitkomsten en elk een duidelijke eigen rol.

Transition Dynamics

1. Aanleiding: context gerelateerde spanning ervaren. 2. Urgentie: ongemak of dissonantie ervaren en formuleren in een gezamenlijk probleem. 3. Visie: leiding nemen, zorgen dat de spanningsboog zichtbaar wordt. 4. Contracteren: afspraken en plannen maken en begrenzing. 5. Opleveren: in actie komen, resultaten maken. 6. Implementeren: in gebruik nemen 7. Opbrengst: benadrukken van de voordelen. 8. Visie/vervulling: integreren van resultaten en opbrengsten.

Mens van vlees en bloed

Elke verandering, hoe groot of klein ook, heeft invloed op het geheel. Andersom geldt dat een verandering niet plaats zal vinden als er geen aandacht is besteed aan alle relevante onderdelen.

Denk aan de mensen die betrokken zijn bij de transitie, en aan wat zij (gaan) ervaren op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Organisaties en ondernemingen ontwikkelen zich op vier overeenkomstige niveaus: vitaliteit, intentie, relatie en materie.

Vitaliteit (spiritueel); het veld van potentie mogelijkheden. Wat wil gebeuren? Intentie (mentaal); vertaling van potentie naar visie. Hoe willen wij ermee omgaan? Relatie (emotioneel): visie en creatie in relatie brengen. Hoe zetten we dit in beweging? Materie (fysiek): materialiseren en realiseren van de creatie. Wat hebben we nodig om dit voor elkaar te krijgen?

Werken met Transition Dynamics? Neem contact op

Artikelen over Transition dynamics

Spaanse interesse voor ontwikkeling ecosystemen

Het onderzoek naar ecosystemen dat Tatiana Glad (Impact Hub) en Ard Hordijk vorig najaar publiceerden, …

Lees artikel

De crisis als momentum voor transities

De Corona crisis biedt een sterk momentum om maatschappelijke transities naar een volgende fase te …

Lees artikel

de organisatie

Ontwikkel de organisatie, begin bij autonomie.

Steeds meer organisaties gaan op zoek naar andere manier van besturen en organiseren dan de traditionele management-hiërarchie. Zelforganisatie is één van de mogelijke alternatieven. Uitgaan van ieders autonomie klinkt aantrekkelijk, maar werkt het ook in de praktijk? Hoe geschikt is Holacracy voor ons? Kunnen we ook op kleine schaal beginnen en kijken of het bevalt? En wat is onze volgende stap als we willen blijven werken met de bestaande beslisstructuur?  

Volle potentieel

Wij begeleiden verandertrajecten in organisaties, en maken daarbij gebruik van Holacracy, Spiral Dynamics en True Purpose coaching. We zien organisatieontwikkeling als het proces waarin het doel is het volle potentieel beschikbaar te maken. Dat proces speelt zich af in een dynamiek tussen drie niveaus (persoonlijk-team-organisatie als geheel). We maken organisaties en de mensen die er werken als het ware meer ‘wakker’, door ze in contact te brengen met hun verlangen en vitaliteit. 

Voorbeelden van ons werk in organisatieontwikkeling zijn NRG Circles, Jouw Omgeving en de HBBgroep.  

Drie pijlers

We voelen ons verwant met het werk van Laloux, die zelforganisatie, heelheid en purpose benoemt als drie pijlers voor organisatieontwikkeling. Zelforganisatie is de realisatie dat werken vanuit een zekere autonomie, met heldere verantwoordelijkheden én expliciete grenzen, veelal meer recht doet aan ieders volwassen bijdrage, dan een hiërarchische structuur met leidinggevenden. Heelheid verwijst naar de realisatie dat iedereen gelijkwaardig is en op zijn eigen manier bijdraagt aan de organisatiedoelen. En dat al die bijdragen ertoe doen, inclusief de diepere achterliggende drijfveren van de emotionele mens achter de rationele professional. Purpose gaat over de essentie van een organisatie, en omvat meer dan de welbekende missie en visie. Leven en werken vanuit de purpose van een organisatie geeft energie, zingeving en inspiratie aan medewerkers en klanten én een heldere positie in de maatschappij. Binnen deze drie gebieden zijn we gelicenseerd en gecertificeerd: als certified Holacracy® coach begeleiden we Holacracy adopties (zelforganisatie), we verzorgen Spiral Dynamics® trainingen op alle niveaus, inclusief de certificering (heelheid). Onze True Purpose® coaching richt zich zowel op individuen als organisaties (purpose).

Organizational Purpose Quest

Onze Organizational Purpose Quest volgt de True Purpose® Method. Organisaties doorlopend een diepgaand proces waarin de purpose van de organisatie naar de oppervlakte komt en geformuleerd wordt in vier purpose statements

Implementatie Holacracy

Beginnen met Holacracy of een andere vorm van zelforganisatie? Wij leiden dat veranderproces in goede banen. Sommigen organisaties vervangen direct het bestaande besturingsmodel in zijn geheel, anderen werken liever modulair.

Holacracy Taster

Ervaar in één dag of dit radicale besturingsmodel bij je past. Ontdek hoe zelfsturing de kantoorpolitiek minimaliseert en organisaties wendbaarder maakt.

Personal Purpose Quest

Wat is jouw essentie? En hoe breng je dat tot uiting in je leven? Ben jij een changemaker? De Personal Purpose Quest (PPQ) is bedoeld voor professionals die vanuit hun kern willen leven en werken.

Interim Management

Een korte periode ondersteuning nodig en tegelijk de organisatie verder ontwikkelen? We begeleiden veel veranderprocessen van binnen uit.

Marcel van Wijk

Door zijn rijke ervaring weet Marcel van Wijk het beste uit organisaties, teams en mensen te halen. In complexe, vaak maatschappelijke, vraagstukken met veel verschillende belanghebbenden zorgt hij voor openheid en actie.

Marcel is zelfstandig organisatieadviseur en werkte eerder als programmamanager bij o.a. UMCG en Centrum Veilig Wonen. Recentelijk rondde hij de opleiding Integrale Coaching af. Vastberaden deze kennis om te zetten in meer compassie, wijsheid en bewustwording in ons doen en laten, trad Marcel in 2019 toe als partner bij Synnervate.

Opbrengst

Als Changemakers willen we werken aan een sociale en duurzame maatschappij. We laten ons daarbij inspireren door de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen gelden voor alle landen en beschrijven de wereldwijde ambities op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs, armoede en milieu.

We zijn zelf geen experts in bepaalde maatschappelijke vraagstukken, onze opdrachtgevers wel. Door met hen te werken aan bewustzijnsontwikkeling, dragen we op dit moment gezamenlijk bij aan 9 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

 

Wat is jullie natuurlijke volgende stap?

Oriëntatiegesprek Neem contact op

In 60 min de samenwerking verkennen